Onze visie

Visie en doelstelling van BROTHERS IN ARMS | HUISKERKEN NL

Onze visie

•    een beweging van samenwerkende Koninklijke arbeiders en strijders om de grote oogst in de komende tijd te verwelkomen;
•    volgelingen van Jezus die allen deel zijn van het lichaam van Christus;
•    ook een plek zijn voor degene die verwond, teleurgesteld en alleen zijn, en mede arbeiders willen zijn;
•    als broeders en zusters in Christus een zegen voor degene om je heen zijn;
•    huiskerken in het land die aan BIA-NL gelieerd zijn;
•    ondersteuning en training van nieuwe huiskerken en pastorale teams;
•    het bemoedigen van broeders en zusters door beschikbare profetische teams;
•    door Woord + Geest = Waarheid in eenvoud, doen van wat God ons vraagt;
•    het vormen van lokale netwerken die impact op hun omgeving teweeg brengen;
•    ruimte geven aan de vijfvoudige bediening, zowel landelijk, regionaal en plaatselijk;
•    het uitgaan conform de Grote Opdracht en daarin ook hulp bieden in de vorm van voedsel, kleding en bed;
•    gebedswerk en hulpverlening in samenwerking met het BIA NL netwerk;
•    wij zijn geen onderdeel van een religieuze stroming of kerk;
•    het afbreken van de muren van kerken en gezamenlijk de verlorenen bereiken en terughalen wat er door de vijand gestolen is;
•    samenwerking met Stichting SET2050 en Direct Schuldsanering Nederland.

Inleiding:
Binnen een korte tijd hebben zich 1400 mensen bij BIA NL aangemeld als geïnteresseerden. Een aantal wat een zegen van de Heer is. Wij zijn dankbaar voor wat de Heer hierin gedaan heeft en beseffen ons ook dat er een grote verantwoordelijkheid ligt om hier een werkbare vorm en structuur aan te geven. Vanuit de doelstelling geven wij doelen, structuren en samenwerkingsvormen aan, zodat het voor iedereen duidelijk is wat BIA NL wel of niet doet. Structuur betekent niet direct controle, maar wel samenwerkingskaders waarbinnen een ieder vrij kan bewegen en communiceren. Gezamenlijk of als persoon, huiskerk of bediening op te trekken met het doel om hulp te bieden; discipelen te maken

Uitgangspunten in de samenwerking:
- elk deelnemend persoon of organisatie behoud zijn eigen roeping, identiteit en karakter, maar is deel van het BIA NL platform en streeft er naar om landelijk, lokaal of regionaal aan te sluiten bij de activiteiten die door leden van BIA NL of henzelf worden georganiseerd. Daarbij kunnen andere lokale bedieningen incidenteel aansluiten.
- wij sluiten niemand uit, maar verwachten wel een stukje volwassenheid in Christus. Wij mogen elkaar toetsen op corrigeerbaarheid en zullen altijd naar oplossingen zoeken.
- BIA NL is een platform om zonder muren samen te werken en connecties te maken, landelijk, regionaal en lokaal.
- BIA NL ziet de gaven vanuit de 5-voudige bediening tijdens activiteiten en het bedienen vaak vanzelf al terug. We willen graag de gaven in elkaar herkennen en erkennen en een ieder stimuleren in deze gaven of andere Bijbelse gaven te wandelen.
- BIA NL formeert landelijk en lokaal teams om te bedienen in het gebied van het profetische, pastoraat, onderwijs etc. Tevens teams om bijvoorbeeld Huiskerken te helpen op te starten.

Vervolg Uitgangspunten in de samenwerking
- BIA-NL formeert organische teams, waarbij we ‘bureaucratie’ vermijden en uitgaan van een gezonde en volwassen samenwerking, alhoewel wij allemaal nog blijven leren.
- andere gevestigde platforms kunnen de samenwerking aangaan. Bijvoorbeeld ook door ons te ondersteunen in bijvoorbeeld bijbels onderwijs dat beschikbaar is voor een ieder die zich bij BIA NL heeft aangesloten
- BIA NL sluit gevestigde kerken niet uit en vervangt ze ook niet.
- BIA NL ondersteunt en verbindt de volgende bedieningen en initiatieven op alle niveaus van de samenwerkingen: evangelisatie, voedselhulp(Bank/Gaarkeuken), (huis)kerken, pastorale hulp, gebedsinitiatieven, nazorg bij activiteiten
- BIA NL biedt een groeiend netwerk aan personen en organisaties met een Joshua en Gideon mentaliteit. Joshua, een strijder met geloof en discipline en Gideon, met een klein geloof, maar grote gehoorzaamheid aan de Heer

Een verbindend landelijk platform: “De Bazuinen”
De kracht van elk leger valt of staat met goede communicatie. De kracht van het Israëlische leger is om op grond van informatie snel te bewegen, zodat er op het juiste moment op verschillende plekken steeds een meerderheid is. Wij kunnen elkaar landelijk gezien versterken bij activiteiten gericht op bijvoorbeeld evangelisatie, voedselhulp, gebedsacties etc. Dat betekent dat we behoefte hebben aan een communicatieplatform, waarvan alle geïnteresseerden en actieve leden gebruik kunnen maken. Het unieke gaat zijn dat een ieder zijn interesse gebied kan aangeven of deel kan nemen aan teams die lokaal of landelijk in actie komen. BIA NL verbindt en zal zelf activiteiten opzetten, maar wil juist de lokale initiatieven versterken, die in het land plaatsvinden.

In de Geest horen wij:
- God bereidt een grote oogst voor;
- het leger van volgelingen van Jezus wordt getraind en voorbereid;
- christenen in Nederland bereiden zich voor op een golf van mensen in nood die de (huis)kerken gaan bezoeken.

Wij zien verbindingen ontstaan door:
- out of the box en door de geest geleide christenen en bedieningen;
- nieuwe bedieningen;
- bedieningen die elkaar eren en waarderen en dienstbaar elkaar helpen;
- christenen die door de Heer voorbereid zijn en uit hun schuilplaatsen komen.