Gods Koninkrijk en Zijn ecclesia is het meest krachtige op deze wereld

​​​​​​​Het is Gods Koninkrijk met Gods nieuwe scheppingen dat steeds verder uitbreidt over deze aarde. Daarom zei Jezus ook dat de poorten van het dodenrijk, haar niet zouden overweldigen. Er is niets wat de uitbreiding van Gods Koninkrijk tegen kan houden. Jezus verklaarde dit te midden van de tempel van Ceasar, satan, en pan. Geen enkele politieke macht, geen enkele afgod en zelfs de satan en al zijn demonen zijn in staat om de uitbreiding van Gods Koninkrijk tegen te houden. Jezus heeft de satan namelijk al zijn sleutels afgenomen en die aan Zijn ecclesia gegeven. Daarom zei Hij: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde". Jezus heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk (Openbaring 1:8)

Jezus heeft Zijn Lichaam autoriteit gegeven. Daarom zei Hij: "Ga heen en maak alle volken tot Mijn discipelen." Jezus gaf ons de autoriteit (Mattheüs 16:19)

Wij hebben de sleutels van Gods Koninkrijk en autoriteit gekregen om dit op aarde in te zetten namens de hemel. Daniël profeteerde dat God een Koninkrijk zou doen ontstaan dat nooit te gronde zou gaan en waarvan de heerschappij (autoriteit) nooit op een ander volk zou over gaan (Daniël 2:44)

 

Wij zijn dat volk waar Daniël over spreekt! Alle andere koninkrijken zullen verbrijzeld en tenietgedaan worden.], maar Gods Koninkrijk zal voor eeuwig standhouden.

 Sinds het arriveren van Gods Koninkrijk op aarde zijn er veel andere koninkrijken opgestaan die geprobeerd hebben om de macht over de wereld te krijgen (Babylon, Perzië, Grieken, Romeinen). Tijdens de Middeleeuwen probeerde de duivel door middel van religie, geestelijke verblinding en politieke controle de ecclesia krachteloos te maken en de uitbreiding van het Koninkrijk te stoppen. Omdat de autoriteit gegeven was aan de heiligen probeerde hij ze onder een controlesysteem van religie onwetend en passief te houden.

 

Jezus had echter al gezegd dat niets in staat is om Zijn Koninkrijk te overweldigen. God richtte namelijk constant nieuwe 'geweldenaars' op die het Koninkrijk uitbreidden. In de Middeleeuwen stonden daarom de reformatoren op (Mattheüs 11:12)

 

Er zijn altijd mensen die het Koninkrijk geweld aan doen, maar er zijn ook altijd geweldenaars die het Koninkrijk brengen. Daarom vertalen grondteksten het ook als: 'Het Koninkrijk wordt door geweldenaars gebracht.'

 

Ook andere rijken, zoals de communistische rijken, Aziatische rijken of nazi-Duitsland probeerden de wereld te regeren. Al die rijken zijn echter weer verdwenen.

Maar Gods Koninkrijk breidt zich dagelijks uit met 'nieuwe levende stenen' die verder bouwen aan een berg die al de hele wereld bedekt. Gods heerschappij kent geen einde. Over de hele wereld regeert God in de levens van mensen. Gods Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk dat altijd zal bestaan. Nu op deze aarde en later als deze aarde zal vergaan en verwisseld wordt voor een nieuwe hemel en aarde (Hebr. 1:11-12). Het Koninkrijk en Koningschap van God is eeuwig en wij hebben het voorrecht om daar nu al als nieuwe scheppingen in te leven.

Bron: Tom de Wal

https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/supermens/

Geplaatst op 16-08-2021

Zie ook

Napraten met Ina Florusse 27 juli 2021
31-07-2021
In Christus heeft de duisternis geen autoriteit over ons, maar hebben wij autoriteit over de duisternis
05-09-2021
Paulus maakt zich zorgen over de gemeente in Galatië
28-07-2021